Àmbit d’actuació

L’àmbit territorial d’una ADF podrà ser municipal o supramunicipal, segons les masses forestals que hi pertanyin i dels seus límits.

Podran formar part d’una ADF:

  • Els propietaris forestals
  • Els ajuntaments
  • Les associacions de propietaris forestals legalment constituïdes
  • Les organitzacions professionals agràries
  • Les associacions que tinguin com a finalitat la defensa de la natura, vinculades al municipi o als municipis en qüestió.